Da li su ipak prepušteni sami sebi

Dragi uredniče nadam se da će te mi dozvoliti malo prostora, u vašem listu kako bih mogao odgovoriti i ispraviti druga Milana Dropca Vašeg dopisnika iz Bočara koji je izneo podatke u vezi dodele sredstava DTV „Partizan“ iz Bočara. Kao prvo navodimo da Skupština opštine Novi Bečej nije svojim budžetom predvidela finansijsku pomoć ovom društvu u iznosu od 300.000 dinara, i da ista ne vrši raspodelu sredstava na pojedine sportske organizacije već da to čini Upravni odbor fonda za fizičku kulturu opštine Novi Bečej, a čija raspoloživa sredstva izgledaju ovako:

- dotacija iz budžeta SO-e 6,056.000 dinara,

- prihodi od sportske prognoze i LOTO-a 800.000 dinara

- dotacija od privrednih organizacija 1,000.000 dinara

- ukupni fond: 7,856.000 dinara.

Upravni odbor fonda je tražio od Saveza organizacije za fizičku kulturu Novi Bečej da dostavi predlog raspodele sredstava fonda na pojedine korisnike tj. sportske organizacije. U vezi toga opštinska SOFK-a je tražila da sve sportske organizacije dostave svoje programe rada kao i planove prihoda i rashoda za 1965. kako bi na osnovu istoga mogla izraditi i dostaviti predlog raspodele sredstava fondu za fizičku kulturu. Takav dopis upućen je DTV „Partizanu“ Bočar tražeći plan prihoda i rashoda kao i program rada za 1965. godinu ali traženi materijal nije dobijen.

Na sednici upravnog odbora održanoj 30. juna opštinska SOFK-a je razmatrala podnete materijale na osnovu kojih je usvojila i dostavila predlog raspodele sredstava na pojedine korisnike za 1965. godinu. Na sednici upravnog odbora fonda za fizičku kulturu Skupštine opštine održanoj  1. jula 1965. godine donet je finansijski plan i program upotrebe i raspodele sredstava fonda na pojedine korisnike za tekuću godinu. U skladu sa usvojenim programom sredstva su raspoređena i to:

1. SD Jedinstvo N. Bečej u iznosu od 1,700.000 dinara, 2. SD Vojvodina N. Miloševo u iznosu od 1,100.000 dinara, 3. SD 2. oktobar Kumane 600.000, 4. SD Jedinstvo Bočar 450.000, 5. DTV Partizan N. Bečej osamsto hiljada, 6. DTV Partizan Bočar 300.000, 7. Šahovski klub Budućnost N. Bečej u iznosu od 80.000, 8. Opštinskoj SOFK-i 1,440.000, 9. Proektanskom birou Novi Sad za isplatu fakture za izradu idejnog projekta sportskog centra u N. Bečeju 285.600, i 10. Fondu za fizičku kulturu se ostavljaju sredstva kao obavezna rezerva u iznosu od 100.000 dinara.

Predviđeni prihodi u iznosu od 1,000.000 dinara kao dotacija privrednih organizacija raspodeliće se nakon priliva ovih sredstava.

Od dodeljenih sredstava opštinska SOFK-a će finansirati aktivnost: dizača tegova, rukometaša, plivača i odbojkaša kao i aktivnost školskih sportskih društava na teritoriji Opštine u okviru jugoslovenskih, republičkih i opštinskih pionirskih takmičenja. Kriterijum za raspodelu sredstava na pojedine korisnike bio je dostavljeni finansijski plan i program rada, zatim predlog o raspodeli od strane opštinske SOFK-e, i naravno sagledavanje potreba i raspoloživih sredstava. Nakon izvršene raspodele korisnicima je upućen dopis o visini dodeljenih sredstava u kojima je takođe traženo da dostave Skupštini opštine svoje zahteve o momentalno potrebnim sredstvima kako bi mogla biti i ta sredstva prebačena na žiro račun korisnika. Takav zahtev od strane DTV Partizan iz Bočara do danas nije prispeo. Iz iznetog se može videti da vaš dopisnik iz Bočara Milan Drobac prilikom pisanja članka „Prepušteni sami sebi“ nije bio potpuno informisan o pravom stanju stvari te ga mi ovim dobronamerno a u cilju pravilnog obaveštavanja čitalaca vašeg cenjenog lista ispravljamo.

Povezani članci