Korisno iskustvo

U  toku 1963. godine počelo se sa uvođenjem sistema samoupravljanja i kod organa uprave. Jedna od eksperimentalnih opština bila je i opština Novi Bečej. Prvi izbori za organe upravljanja, Savet radnog kolektiva, održani su marta 1963. godine. Prihvatanjem samoupravljanja odstupilo se i od klasičnog načina nagrađivanja radnika organa uprave. Dosadašnje ,,plate’’ po Zakonu o javnim službenicima ukinute su i zamenjene nagrađivanjem po Pravilniku o raspodeli ličnih dohodaka. Ovim pravilnikom prešlo se, na nagrađivanje prema radu; dakle, zastupljena je stimulacija radnika. Mora se konstatovati da je prvi organ upravljanja imao velike teškoće oko iznalaženja najpogodnijih kriterija za procenu vrednosti radnih mesta, njihovu sistematizaciju, kao i procenu rezultata rada. Ipak se može reći da je novi način rapodele prema radu uticao na poboljšanje kvaliteta rada, ekspeditivnost i odnosa prema strankama. Nesumnjivo je da još postoje praznine, da dosadašnji Pravilnik treba i korigovati, ali se ipak zato može istaći da početni rezultati obezbeđuju lakše usavršavanje sistema, bolje iskorišćenje stručnih kadrova itd. Prvom Savetu radnog kolektiva ovih dana je istekao mandat, raspisani su izbori za nove članove Saveta radne zajednice i veruje se da će nov sastav nastaviti započet posao uz nove rezultate.

Povezani članci