Zgrade u okruženju crkvene porte

U okviru porte, smešteni su, sa istočne strane, stara crkvena škola, a sa južne parohijska kancelarija ili nekadašnji stan za crkvenjaka, porušen 2009. godine. Zgrada je bila podignuta u isto vreme kada I crkva, krajem XVIII veka ili na samom početku XIX.

Bila je izdužene pravougaone osnove sa duplim, drvenim, dvokrilnim prozorima, šprosnama podelјenim na manja zastaklјena polјa i punim, drvenim, jednokrilnim vratima, oblikovanim od radijalno postavlјenih daščica sa metalnim bravama.

Parohijski dom u Ulici Petra Drapšina br. 4

Parohijski dom

Današnji parohijski dom sagrađen je krajem XIX veka, sa zapadne strane crkvene građevine i prostora porte, kao prizemna građevina, pravougaone osnove, postavlјena užom stranom na regulacionu liniju Ulice Petra Drapšina. Sa ulične strane su dva prozora, a na bočnoj, okrenutoj prema crkvi, četiri. Na fasadama su očuvani jedino ukrasi i malterska plastika iznad prozora u vidu arhitravnih natprozornih greda u kojima su smeštene ženske glave. Prozori su dupli, drveni, dvokrilni sa ravnim nadsvetlom. Krov je četvorovodni i pokriven falcovanim crepom.

Stara crkvena škola i stan za učitelјa u Ulici Ive Lole Ribara br. 2

Stara crkvena škola i stan za učitelјa

Školska zgrada je prizemna, pravougaona građevina, postavlјena užom stranom na regulacionu liniju Ulice Ive Lole Ribara, tako da zatvara deo severne strane porte oko crkve. Na osnovu sačuvanog starog građevinskog plana zgrade, saznajemo da je sagrađena 1911. godine, u stilu akademizma sa bogatom malterskom plastikom koju čine sokla, kordonski i potkrovni venac, okviri oko prozora sa klјučnim kamenom u sredini, arhitravne natprozorne grede i horizontalne fuge. Uglovi su flankirani rustičnim pilastrima.

Na uličnoj fasadi je bilo pet prozora, od kojih je jedan slepi, a dva su pretvorena u vrata i izlog na lokalu. Na fasadi prema porti su devet prozorskih otvora od kijih su dva slepa. Prozori su dupli, drveni, dvokrilni, sa nadsvetlom. Pored zgrade je zidana ograda, sa stubovima i kapijom. Krov je četvorovodni i pokriven biber crepom.

Tags:

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koja smatrate da bi dopunila sajt, priključite nam se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije... koje ćemo rado objaviti.

Ideju...

Oni imućniji Novobečejci koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj sajta, da budu dobrotvori (kako se nekada to radilo) mogu nas kontaktirati i dati svoj doprinos ideji koja nam je zajednička.