Zdravstvo

Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita stanovništva u velikoj meri su uslovljeni higijenskim prilikama i opštim uslovima spoljne sredine. To znači da su za opšte zdravlje stanovništva veoma bitni uslovi stanovanja, kvalitetna voda za piće, redovno kontrolisanje i otklanjanje zagađenosti vodotokova i tla, procenat aero-zagađenosti, higijena ishrane, uslovi rada itd. U svemu tome nivo zdravstvene kulture stanovništva ima poseban značaj. Posebno mesto u zdravstvenoj zaštiti i očuvanju zdravlja stanovništva pripada organizovanoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno celokupnom medicinskom osoblju i zdravstvenoj službi na teritoriji opštine.

Dugogodišnjim praćenjem zdravlja stanovništva u novobečejskoj subregiji, utvrđeno je da se opšte zdravstveno stanje stanovništva, u odnosu na ranije godine, znatno popravilo. To je rezultat opšteg napretka i razvoja životnog standarda stanovništva, veće obrazovne i zdravstvene kulture, razvijenije i bolje organizovane zdravstvene službe, i većih objektivnih mogućnosti građana da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. I pored vidnih rezultata postignutih u ovoj oblasti, ima još niz problema na čijem razrešavanju treba ulagati nove napore. Higijenski uslovi života i rada stanovništva u svim naseljenim mestima opštine još nisu potpuno zadovoljavajući. Dispanzerski način rada, patronažna služba i kućno lečenje treba da dobiju zapaženije mesto u zdravstvenoj zaštiti. Treba obezbediti podjednaku pristupačnost zdravstvene zaštite celokupnom stanovništvu, a posebno njene obavezne vidove. Preventivnu delatnost treba još više unaprediti i usmeriti na zaštitu dece, omladine, studenata i žena. U oblasti demografskog razvoja stanovništva, usled veoma niskog prirodnog priraštaja, treba preduzeti potrebne mere na podizanju fertiliteta, nataliteta i ostalih faktora bržeg prirodnog razvoja stanovništva.

Osnovna organizacija udruženog rada Dom zdravlja u Novom Bečeju, sa zdravstvenim stanicama, odnosno ambulantama, u Kumanu, Novom Miloševu i Bočaru pokriva celokupnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji opštine. Kretanje i kvalifikaciona struktura medicinskog osoblja od 1975. godine pokazuju pozitivne tendencije. Iz godine u godinu ukupan broj medicinskih radnika i broj specijalista postepeno se povećava u odnosu na ostalo medicinsko osoblje.

Prema Društvenom planu razvoja opštine do 1985. godine, sadašnja kadrovska struktura u zdravstvu neće se bitnije menjati. Međutim, ukupan broj medicinskih radnika i nemedicinskog osoblja u zdravstvu dostići će do 1985. godine cifru od 150 radnika. Posebna sredstva uložiće se u opremanje kliničke laboratorije, ginekološkog i internističkog odeljenja i ambulante medicine rada. Pored toga, ovim planom predviđeni su i drugi značajni poduhvati u zdravstvu opštine. Tu je od posebnog značaja dovršenje izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Novom Miloševu i ambulante u Bočaru i opremanje ovih zdravstvenih institucija. Kad ovaj plan bude realizovan, biće obezbeđena potpunija zdravstvena zaštita celokupnog stanovništva, a ovi oblici blagovremenog lečenja biće dostupni svakom građanu novobečejske subregije.

Da li ste znali...

da je staro selo Kumane je počelo da se urbanizuje već posle 1716. godine dolaskom prvog guvernera Banata grofa Klari Florimunda Mercija.

O gradu