Saobraćaj

Na teritoriji novobečejske subregije zastupljeni su sledeći vidovi saobraćaja: železnički, drumski, rečni, kanalski i poštansko-telefonsko-telegrafski (u daljem tekstu PTT) saobraćaj.

Začetak železničkog saobraćaja u Novom Bečeju datira iz 1883. godine, kad je izgrađena prva železnička pruga u ovom kraju. Ovom prugom međusobno su povezana sva naselja opštine, a i sama opština je, prema jugu, povezana sa Zrenjaninom i Beogradom, prema severoistoku, sa Kikindom, a prema severozapadu — sa Čokom, Sentom i Suboticom. U periodu slabije razvijenog drumskog saobraćaja, kada se Tisa još prelazila skelom, železničkim saobraćajem obavljao se daleko veći promet robe i putnika. Zatim sledi sadašnje vremensko razdoblje, u kome sve više opada prevoz putnika i robe železnicom. Železnički teretni saobraćaj još uvek koriste pojedine grane industrije, pre svega, industrija građevinskog materijala i opreme i pribora. S obzirom da je železnički saobraćaj jeftiniji od drumskog, trebalo bi se sve više orijentisati na prevoz gotovih proizvoda i repro-materijala železnicom.

Izgradnjom asfaltnih puteva, kojima je novobečejska subregija povezana sa svim susednim i udaljenim privrednim i potrošačkim centrima Vojvodine i Jugoslavije u celini, drumski saobraćaj je znatno intenziviran. Promet robe i putnika je sve veći. Završetkom brane i asfaltnog kolovoza preko nje, na najbolji način rešeno je premošćavanje Tise i cirkulacija drumskih vozila između Banata i Bačke sve je veća. Davnašnja želja svih žitelja novobečejske opštine i stanovnika uže i šire okoline rešena je izgradnjom brane i osposobljavanjem ovog kopnenog prelaza. Skela je odavno prestala sa radom, a preko mosta se danonoćno kreću sva kopnena saobraćajna sredstva. Kikinda i Novi Bečej ostvarili su najkraću drumsku vezu sa značajnim industrijskim centrima srednje Bačke i sa Novim Sadom, glavnim gradom pokrajine.

Pored kopnenog saobraćaja u novobečejskoj subregiji, i saobraćaj na Tisi i Kanalu Dunav—Tisa—Dunav dobija sve veći značaj. Na Tisi se od davnina obavljao intenzivan teretni rečni saobraćaj. U dalekoj prošlosti Novi Bečej je predstavljao veoma značajno pristanište za utovar i transport žitarica. Teretnim saobraćajem se i sada najviše prevozi tzv. rasuta roba, ugalj, šljunak, pesak; ogrevno i građevinsko drvo; nafta i mazut itd. Za putnički saobraćaj ova reka više nema poseban značaj. Pre drugog svetskog rata i u prvoj deceniji posle rata obavljao se redovan rečni putnički saobraćaj između Novog Bečeja i Bečeja. Razvojem autobuskog saobraćaja, ova stalna linija u rečnom putničkom saobraćaju davno je ukinuta. Najintenzivniji rečni saobraćaj i prenos putnika, vozila i robe obavlja se skelom. Skelom se svakodnevno obavljao saobraćaj preko Tise od ranih jutarnjih časova do kasno u noć, a u slučaju izuzetne potrebe saobraćaj se odvijao i noću. Završetkom brane na Tisi i asfaltnog kolovoza za prelaz putničkih i teretnih vozila, skela je prestala da saobraća. Poslednji prelaz skele obavljen je 4. XII 1977. godine.

Izgradnjom brane na Tisi i brodske provodnice na Kanalu Dunav— Tisa—Dunav omogućen je kanalsko-rečni saobraćaj. Ovaj saobraćaj ima sve veći značaj za industriju Novog Bečeja, koja je locirana u industrijskoj zoni, neposredno pored kanala. I pored nešto sporijeg dopremanja najraznovrsnije robe i repromaterijala, usled energetske krize, ovom saobraćaju treba ubuduće posvetiti još veću pažnju, jer se na ovaj način najjeftinije obavlja prevoz robe.

Pored navedenih vidova kopnenog saobraćaja i saobraćaja na vodi, u novobečejskoj opštini je razvijen i poštansko-telefonsko-telegrafski saobraćaj. Jedini predstavnik ovog vida saobraćaja je Radna organizacija PTT Zrenjanin — OOUR Novi Bečej. Zbog sve većih potreba industrije i privrede u celini, izvršena je rekonstrukcija i dogradnja pojedinih delova PTT linija, čime su poboljšani uslovi ove vrste saobraćaja u novobečejskoj subregiji.

Posmatrajući saobraćaj novobečejske opštine kao granu privrede u celini, zapaža se da u ovoj oblasti još nije dostignut zadovoljavajući stepen razvoja. Ovo se može najbolje potvrditi analizom društvenog proizvoda ostvarenog u saobraćaju i njegovim učešćem u društvenom proizvodu opštine.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je rešenjem iz 1948. godine romanska crkva Arača, kod Vološinova  (tadašnji naziv Novog Bečeja) stavljena pod zaštitu države?