Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej osnovan je 01.04.1990. godine, broji ukupno 10 radnika i kadrovski zadovoljava propisane normative Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja.

Prikaz realizovanih zadataka iz domena neposredne zaštite korisnika sistematizovan je prema osnovnim dobnim grupama - deca, omladina, odrasli i stari.

U radu sa decom i omladinom u 1995. godini rađeno je sa maloletnicima - prekršajcima, maloletnim delikventima, decom roditelja u brakorazvodnom sporu, decom iz razvedenih brakova i decom iz porodica sa poremećenim odnosima. Analizom podataka za 1995. godinu uočen je pad broja krivičnih dela počinjenih od strane maloletnih lica, a u odnosu na prethodnu godinu. Po opservaciji stručnog tema, ova pojava se objašnjava i stabilizacijom ekonomskog statusa porodica, ali i pozitivnim efektima rada stručnog tima sprovedenog po planu rada sa maloletnicima kojima je izrečena mera pojačanog nadzora organa starateljstva (koji su, najčešće u recidivu).

Aktivnost stručnih radnika centra u oblasti bračno-porodičnih odnosa i ove godine bila je usmerena na proceduru mirenja supružnika u brakorazvodnom sporu, što se pokazalo apsolutno opravdanim iz više razloga (kontinuiran i sadržajniji odnos sa strankama, studioznije sagledavanje uzroka negativne bračne, odn. porodične dinamike). U domenu poveravanja dece iz vanbračne zajednice, što je nadležnost Centra, nije bilo postupanja.

U okviru kategorije dece iz porodica u stanju disfunkcije u centru je, od strane stručnih radnika, za potrebe postupaka kod raznih institucija (prvenstveno sudova) struktuirano 44 izveštaja.

Rad u Centru, po pitanjima kategorije odraslih i starih lica, koji obuhvata ostvarivanje prava na materijalno obezbeđivanje porodice i pitanja smeštaja u ustanove socijalne zaštite, prikazan je na sledećoj tabeli:

Pregled korisnika materijalnog obezbeđenja:

Kategorija 31.12.1994. 30.06.1995. 31.12.1995.
Broj porodica 248 90 182

Pregled lica smeštenih u ustanove socijalne zaštite:

Deca i omladina 10 1 11
Odrasla i stara lica 41 39 44

Predškolska ustanova "Pava Sudarski"

Predškolska ustanova ima svoje objekte u svim naseljenim mestima u Opštini, gde je organizovala vaspitno-obrazovni rad, preventivna zdravstvena zaštita i socijalni rad sa decom uzrasta od jedne godine do polaska u školu.

Posle izvršene rekonstrukcije ravnog krova nad fiskulturnom salom, rekonstrukcijom fasade na objektu jaslica, zatim potpuna rakonstrukcija objekta u naselju Novo Selo, krečenje, farbanje objekata u Novom Miloševu i Novom Bečeju, uvođenjem plina, nastoji se da svi objekti na teritoriji Opštine obogate sa didaktičkim, audiovizuelnim sredstvima koje propisuje normativ za Predškolske ustanove.

Posle sedam godina uspešno je ponovo realizovano zimovanje za decu rekreativnog karaktera na Zlatiboru, zatim prvi put je organizovan "vrtić u prirodi" na Divčibarima. Organizovana je i jednodnevna ekskurzija jedinstvena za celu ustanovu, deca su posetila ZOO vrt i Muzej vazduhoplovstva u Beogradu.

Aktivno se učestvovalo u svim Manifestacijama koje su organizovane u naseljenim mestima a to su bile: Nedelja zdravlja usta i zuba, - sa porukom čuvajmo svoj osmeh; održan Eko-karneval za Međunarodni dan Ekologije, kao doprinos za čistiju, lepšu sredinu u kojoj živimo. Radilo se i na ozeljavanju naše okoline. Učešće u manifestaciji "Trka mira", javna priredba u svim naseljenim mestima pod nazivom "Deca su ukras sveta". Učešće na proslavi 50 godina pobede nad fašizmom.

Proslava Dečije nedelje "Deca su narod poseban" - jesenji karneval u saradnji sa školom "Miloje Čiplić".

Osnovna škola "Josif Marinković"

U školskoj 1994/95 godini osnovna škola „Josif Marinković" Novi Bečej radila je kao samostalna ustanova, u čijem sastavu su osim redovnih odeljenja nastavu pohađali i učenici 3 specijalna odeljenja za lako-mentalno retardiranu decu. Nosioci obrazovno-vaspitnog rada bili su nastavnici razredne, predmetne i speiijalne nastave - defektolozi, direktor i pedagog škole. Svi nastavnici su imali odgovarajuću stručnu spremu propisanu Pravilnikom o profilu stručne spreme nastavnika i saradnika u osnovnoj školi.

Postojeći školski prostor (oko 3000 m˛) odogavarao je osnovnim higijensko-tehničkim uslovima i pružao je mogućnost za normalan rad učenika u dve smene.

U toku 1995. godine u školu je stigao i prvi personalni kompjuter sa štampačem, telefaks aparat i aparat za umnožavanje i fotokopiranje. Krajem godine uz malu naknadu i više dobre volje srednja škola "Ivo Lola Ribar" Novi Bečej ustupila je svoje kompjutere našoj školi tako da je u toku opremanje jedne specijalizovane kompjuterske učionice za informatiku.

Polovinom 1995. godine škola je imala sreću da bude jedna od 6 škola srednjebanatskog okruga koje su planom raspodele dobile školsku opremu obezbeđenu donacijom Vlade Japana. Tu su znatne količine opreme za izvođenje nastave, fizičkog vaspitanja, nešto opreme za učionice i veće količine učeničkog pribora.

Tokom 1995. godine ostvaren je najvažniji zadataka zacrtan u programu, a to je uvođenje gasa za zagrevanje škole. Velikim zalaganjem opštine, Ministarstva za prosvetu, škole, radne organizacije "Polet" u toku zime izvedeni su svi potrebni radovi - rekonstrukcija stare i izgradnja nove kotlarnice.

Brojno stanje učenika i odeljenja u 1994/95. godini.

  I II III IV V VI VII VIII Svega
Broj odeljenja 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Broj učenika 90 74 82 81 78 79 70 73 627

Specijalna odeljenja

IV 10
II - VII 8
III - VIII 9
Svega 27

Tokom godine nije dolazilo do većeg osipanja broja učenika, a ukupno je u školi bilo 26 učenika izbeglica. Za izuzetan uspeh dodeljene su prema Pravilniku o nagrađivanju učenika sledeće diplome: "Vuk Karadžić" - 9 učenika, kao i posebne diplome za izuzetan uspeh iz predmeta - ukupno 35. Prema odluci Nastavničkog veća po treći put je proglašen učenik generacije. Na osnovu ocenjivanja svih predmetnih nastavnika to je učenica VIII3 razreda Nikolić Branislava - za odličan uspeh u učenju i izuzetne rezultate postignute na mnogobrojnim takmičenjima.

Javni nastupi, priredbe, takmičenja, susreti - i ove godine imali su značajno mesto u afirmaciji škole i njenom povezivanju sa društvenom sredinom. Ove godine bilo je takmičenja više nego ranije i to gotovo iz svih nastavnih predmeta. Veliki domet imao je hor starijih razreda naše škole, koji je veoma zapažen na opštinskoj smotri horova a zatim na zonskoj smotri u Kikindi. Plasirali su se za pokrainsku smotru u Somboru i tamo osvojili srebrnu plaketu. Hor vodi spoljni saradnik škole muzički pedagog, Zagorka Jegdić.

Septembara 1995. godine počela je nova 1995./96. godina školska. Škola ima 25 redovnih odeljenja sa 663 učenika i 4 specijalna odeljenja sa 32 učenika. Tako škola ima ukupno 695 učenika i dva odeljenja više nego predhodne godine. Ukupan broj zaposlenih je 50 a od toga 40 su nastavnici.

Slavica Mučalov

Osnovna Škola „Miloje Čiplić"

Osnovna škola "Miloje Čiplić" najveća je škola u opštini Novi Bečej: po broju učenika, broju zaposlenih i prostoru koji zauzima školska zgrada i objekt škole.

U toku 1995. godine škola je postigla zapažene rezultate u obrazovno - vaspitnom, kulturnom i javnom životu: o školi je u raznim listovima napisano preko 30 novinskih članaka, snimljeno 5 radio i 2 TV emisije, održan veći broj priredbi i dr. Osim toga, škola je izdala list "Školsko zvono" sa namerom da učenike, roditelje i širu javnost informiše o značajnim zbivanjima iz života i rada škole.

Po odluci Nastavničkog veća proglašeni su učenici generacije, a to su:

Kiselički Isidora iz VIII-1 odeljenskog starešine Milice Popov i Radunović Aleksandar iz VIII2 odeljenskog starešine Ljiljane Josimović (odeljenja na srpskom jeziku) Senji Lidija iz VIII3 i Konc Elvira iz VIII3 odeljenskog starešine Sanislo Agaeš (odeljenja na mađarskom jeziku).

Ispraćaj učenika VIII razreda bio je veoma svečan: program je u prisustvu velikog broja roditelja i drugih građana organizovan u Sportskoj hali "Jedinstvo", a završio je u veseloj atmosferi u hotelu "Tiski cvet".

Kretanje broja učenika i odeljenja u toku 1995. godine.

Na početku školske 1994/95. godine, škola je imala 877 učenika od toga:

r.b predmet broj odeljenja broj učenika
1. razredna nastava od I-IV razreda ukupno 17 422
  srpski jezik 10 269
  mađarski jezik 7 153
2. predmetna nastava od V-VIII razreda ukupno 18 437
  srpski jezik 10 260
  mađarski jezik 8 177
3. Specijalna odeljenja VI i VII raz. (srpski jezik) 2 18

Na kraju ove školske godine 96,53 % učenika je završilo razred, 2,14 % (18 učenika) je ponavljalo razred i 1,33 % su bili neocenjeni.

Školska 1995/96. godina, počela je 1. septembra 1995. godine sa sledećim brojem učenika:

r.b. predmet broj odeljenja broj učenika
1. razredna nastava od 1-IV razreda ukupno 17 435
  srpski jezik 10 283
  mađarski jezik 7 152
2. predmetna nastava od V-VIII razreda ukupno 18 437
  srpski jezik 10 255
  mađarski jezik 8 182
3. Specijalna odeljenja VI i VII raz. (srpski jezik) 2 16
4. ukupno: 37 888

Postojeći školski prostor u toku 1995. godine proširen je za dodatnih 342,84 m˛ i 80,35 m˛ zajedničkih prostorija u bivšoj zgradi Radničkog univerziteta - celo prizemlje (izuzimajući deo koji pripada Skupštini opštine). Škola je ovaj prostor dobila u vlasništvo bez nadoknade, što je sprovedeno kroz zemljišne knjige 16. februara 1995. godine (pri tome je Republička geodetska uprava - Katastar dobila sprat iste zgrade). Istovremeno je obezbeđen priključak i stvoreni uslovi za uvođenje centralnog grejanja korišćenjem prirodnog gasa, te bi ovaj posao mogao da bude realizovan u toku 1996. godine, ako bude sredstava i razumevanja od strane Ministarstva prosvete i opštine Novi Bečej. U toku letnjeg raspusta, kada je u školi obično mirno, 1995. godine vladala je neubičajena živost. Na novom delu školske zgrade u kojem se nalazi zbornica, biblioteka, kancelarije i u prizemlju trpezarija, izvršena je zamena ravnog limenog krova na kojem je bilo većih oštećenja klasičnom trovodnom konstrukcijom koja je pokrivena crepom. Na starom delu zgrade u isto vreme vršena je rekonstrukcija krova, koja je obuhvatila zamenu dotrajale gradnje, popravku dimnjaka, zamenu polomljenog crepa i regulisanje odvoda za vodu, čime je sprečeno dalje propadanje, deformacije i obrušavanja i zgrada je obezbeđena od prokišnjavanja koje je pre kod jačih padavina bila redovna pojava.

Veliki talas izbeglica iz Republike Srpske krajine stigao je u Srbiju, posebno u Vojvodinu i sredinom avgusta 1995. godine u Novi Bečej. U gradu nije bilo odgovarajućih objekata u kojim bi se smestilo toliki broj ljudi, pa je odlučeno da se u fiskulturnoj sali i dvorištu naše škole organizuje prihvatni centar za izbeglice. Obezbeđeno je nešto poljskih kreveta i dušeka, većina je ipak spavala na podu, strunjačama, ćebadima i na čemu je ko stigao. Na ovaj način je zbrinuto 150 izbeglica.

Sava Glavaški

Tehnička škola "Ivo Lola Ribar“

Školske 1994/95. razrede je završilo 470 učenika ili 94,95% što je vrlo dobar rezultat. Iste godine završni ispit položilo je 109 učenika.

Školske 1995/96. godine školu pohađa 447 učenika raspoređenih u 19 udeljenja, i to:

  četvorogodišnje obrazovanje, mašinski tehničar 72 učenika u 3 odeljenja

  trogodišnje obrazovanje za obrazovne profile (automehaničar, autolimar, mašinbravar, mehaničar privredne mehanizacije, mehaničar radnih mašina, metalostrugar i bravar) 251 učenik u 10 odeljenja i konfekcionar - krojač 124 učenika u 6 odeljenja.

Pored toga u školi radi tri odeljenja sa 85 učenika gimnazije iz Bečeja. Za rad ovih odeljenja sve uslove: prostor, opremu, nastavna sredstva i kadrove obezbeđuje Tehnička škola.

Škola raspolaže sa dve učionice opšte namene, 6 specijalizovanih učionica, 6 kabineta i dve radionice (mašinska i tekstilna), što joj omogućuje da radi u jednoj smeni.

Opremljenost škole prema normativu iznosi oko 70%.

Škola praktičnu nastavu izvodi u 15 preduzeća i privatnih radionica iz Novog Bečeja i Bečeja. Sa svim ovim subjektima uspostavljena je veoma dobra saradnja.

U školi je zaposleno 43 radnika, od čega 37 nastavnika. Nastava je stručno zastupljena sa 73%. U toku 1995. godine 3 radnika su otišla u penziju, dok je u radni odnos primljeno 5 radnika.

Oseća se nedostatak nastavnog kadra, a škola samostalno stipendira jednog studenta engleskog jezika.

1995. godine dograđeno je 105 m˛ prostora, za šta je uloženo 120.000 dinara. Sredstva su obezbedili: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Opština Novi Bečej, škola i sponzori.

Za nabavku opreme utrošeno je 42.155 dinara. Kupljeno je šest računara za nastavu predmeta Računarstvo i informatika i jedan za potrebe administracije. Za uspešnu realizaciju predmeta računarstvo i informatika potrebno je nabaviti još 5 računara.

Zapažene rezultate u okviru regiona postigle su: recitatorska i istorijska sekcija, tako i sekcija za fiziku.

Na prigodan način učenici i radnici škole obeležili su 50 godina pobede nad fašizmom.

U proleće 1995. godine, sneg je pao na rascvetale višnje, šljive i kajsije. Zbog toga je rod ovih vrsta jako podbacio u rolu. Šljive i kajsije koje su ostale, kvarile su se pred zrenje, zbog gljivičnih oboljenja. U jesen je i grožđe propadalo zbog gljivičnih oboljenja, jer je septembar bio kišovit iznad proseka za ovaj mesec. Kukuruz je dobro rodio, više od prosečnog višegodišnjeg roda. Zbog nedostatka nafte, ostalo je i neobranog kukuruza. Oktobar mesec je bio suv i topao pravo "miholjskog leto".

Teško se zbog toga oralo, a i pšenica koja je zasejana rano, nije mogla da nikne do 05.11.1995. kada je pao prvi sneg, visine oko 20-30 cm. Sneg se otopio do 10. novembra, pa je do 26. novembra bilo hladno sa manjim mrazevima. Drugi sneg je pao 12. decembra i ostao do 23. decembra.

Ako se uzme u obzir i vrlo niska cena pšenice u leto 1995. godine koja je iznosila 12 para po kg onda su jasni razlozi, zašto je u jesen 1995. godine zasejano vrlo malo pšenice, neke procene idu na jednu trećinu od proseka uobičajenog za naše prilike.

U doba žetve vekna hleba od 600 g koštala je 90 para. Jedan kg soli bio je po ceni od 1 - 1.3 dinara po kg. Jedan kg šećera stajao je 3 din. Nafta se na slobodno prodavala po ceni od 3 DM za litar (oko 4-5 din).

Rad mesne zajednice Novi Bečej u 1995. godini baziro se na realizaciji samodoprinosa i objedinjavanju svih aktivnosti građana Novog Bečeja u okviru mesne zajednice.

Mesni samodoprinos u mesnoj zajednici Novi Bečej uveden je za period 01.01.1995. godine do 31.12.1999. godine. U prvoj godini realizacije samodoprinosa planom utroška je bilo predviđeno da se sredstva izdvajaju za sledeće namene:

  • Izgradnja puteva u ulicama (Jagićeva, Maksima Gorkog, Filipa Kljajića, Dušana Miljevića i 1. faza Aračke)
  • Izgradnja vodovodne mreže u ulicama Bašaidski put
  • Finansiranje sporta 12 %
  • Finansiranje kulture 8 %
  • Finansiranje DVD-a i udruženja građana 1 %
  • Finansiranje rada stručne službe mesne zajednice

Mesni samodoprinos je realizovan 100% u delu izgradnje vodovoda i finansiranja aktivnosti a kod izgradnje puteva nedovršena je samo Aračka ulica.

Osnovna koncepcija rada u mesnoj zajednici je objedinjavanje svih aktivnosti koje se dešavaju u Novom Bečeju. Stav je da u svakom dešavanju na teritoriji Novog Bečeja mesna zajednica pronađe svoje mesto i da učestvuje, podrži ili proprati te aktivnosti. Neophodno je da građani Novog Bečeja shvate da ovaj grad ima samo njih, te da samo građani i prijatelji Novog Bečeja mogu da mu pomognu da se razvija i opstaje.

Ovaj grad ima samo nas je moto pod kojim mesna zajednica realizuje svoj program.

Savet mesne zajednice je doneo odluku o prihvatanju preuzimanja staranja o radu autobuske stanice i ovlastio sekretara Saveta da o tome potpiše ugovor sa suvlasnicima.

Posle 30 godina ponovo su u Novom Bečeju održani vašari, u avgustu, septembru i oktobru 1995. godine.

Na vašarištu je izgrađena septička jama i izgrađen je montažni sanitarni čvor.

IGK "Polet" je izdvojio 14 paleta crepa za budući objekat na vašarištu.

Uređen je plato vašarišta (nasut zemljom i izravnat).

Potrebno je dovesti vodu i struju do vašarišta i izgraditi ogradu i objekat vašarišne uprave.

Organizovan je ispraćaj regruta u vojsku za regrute iz cele opštine Novi Bečej u septembru i decembru 1995. godine, u saradnji sa vojnim odsekom.

Svim vojnicima iz Novog Bečeja upućene su čestitke za Božić i Novu godinu.

Učestvovalo se u radu Opštinskog štaba za zbrinjavanje prognanih lica od avgusta 1995. godine kada su prognanici počeli da dolaze u Novi Bečej. U prostorijama MZ se nalazio i komesar za izbeglice SO kao i telefon koji su koristile izbeglice. Od oktobra 95. Komesar za izbeglice je prešao na rad u opštinu a telefon je korišćen do sredine decembra 95. kada je ukinut.

Aktivno se učestvovalo u akciji prikupljanja pomoći za izlečenje Suzane Vukosavljević.

Sprovedena je anketa o zainteresovanosti građana Novog Bečeja za uvođenje KBS-a koja je dala zadovoljavajuće rezultate - oko 30 % zainteresovanih.

Osmišljen je Vodič kroz Novi Bečej koji je objavljen u decembru 1995. godine, a učestvovalo se i u njegovom izdavanju. Ovo je prva publikacija ove vrste do sada. Celokupan iznos za izdavanje Vodiča kroz Novi Bečej obezbedila je privreda Novog Bečeja kroz sponzorstvo.

Organizovana je izložba fotografija Sakač Geze, povodom koje su se okupili članovi USUF-a Jugoslavije i održali svoju Skupštinu.

Povodom izložbe Sakač Geze u Novom Bečeju je bio prisutan i drugi sekretar ambasade NR Kine Liu Jonghong te Nikola Radošević, predsednik Udruženja klubova prijatelja NR Kine u Jugoslaviji pa je njihovo prisustvo iskorišćeno da se osnuje Klub prijatelja NR Kine i opštine Novi Bečej.

Pokrenuta je inicijativa na sastanku direktora škola u Novom Bečeju da svaki razred u osnovnim i srednjoj školi u proleće 1996. godine posadi "svoje" drvo i na taj način stvore "školske gajeve".

Sa članovima pašnjačkog odbora je dogovoreno da se prostor oko bunara na pašnjacima ozeleni i na prigodan način održava.

U skladu sa odlukom Saveta MZ pristupilo se realizaciji adaptacije i davanja sadržaja prostorijama Stare vranjevačke opštine. Kako je zgrada pod zaštitom, tražena je i dobijena saglasnost za adaptaciju (restauratorski uslovi) od Zavoda za zaštatu spomenika. Na osnovu tih uslova i zamisli o sadržaju pristupilo se idejnom rešenju za adaptaciju navedenog prostora.

Okupljeni su privrednici Novog Bečeja u tri navrata da bi se međusobno upoznali, organizovali i jedno drugom pomogli. Dogovoreno je da se takvi skupovi organizuju po potrebi te da svi zajedno rade na uređenju i finansiranju razvoja i aktivnosti u Novom Bečeju.

Preduzete su aktivnosti da se formira foto i video dokumentacija o radu i događajima u Novom Bečeju. U saradnji sa RTB Srbije prikupljaju se materijali ranije snimljeni o Novom Bečeju što će činiti celinu sa novosnimljenim.

Povedena je akcija za novi početak rada telefonske govornice u Novom Bečeju i sa direktorom pošte u Zrenjaninu je dogovoreno da se na lokaciji sadašnje govornice osposobi govornica-kiosk koja bi imala svoje radno vreme i uposlenog, pa bi se čuvala i noću zaključavala.

U autobuskoj stanici treba instalirati još jedan ili dva aparata u zavisnosti od prostora, čim autobuska stanica bude spremna za rad.

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak