48. Sastanak Upravnog odbora

10.04.2012.

Sastanku su prisutni: Mirko Saravolac, Karolj Andre, Milorad Josimović, Arpad Švaner, Janoš Koso i Branislav Vojnov.

Dnevni red

  1. Radovi u Glavaševoj kući
  2. Priprema za Noć muzeja 2012
  3. Ovlašćenje za potpis
  4. Izveštaj o radu
  5. Informacija o otkazivanju sastanka .....
  6. Razno

Ad.1

O radovima u Glavaševoj kući referisao je Janoš Koso; Restauriran je stari metalni umivaonik, ofarban i dopunjen ogledalom, postavljen je u toalet. Stubovi za lozu su ispravljeni – naknadnim betiniranjem istih. Stubovi su ofarbani sivom zaštitnom podlogom, a žice su zategnute pomoću zateznica. U bačvarskoj radionici su postavljena dva drvena nosača za rendla. Napravljeni su držači za dva alata koji su i postavljeni na zid od arhive.

Ad.2

U dogovoru sa Turistiĉkom organizacijom opštine pripreme za Noć muzeja su u toku. Tema za izložbu je 130. godišnjica od osnivanja Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva u Novom Beĉeju. Tu će nam mnogo pomoći Jožef Mesaroš, dosadašnji predsednik DVD i upravnik profesionalne vatrogasne brigade Goran Bugarski. Slike su odštampane, kaširane i uramljene. Eksponati se prikupljaju radi dopunjavanja naših. Pregovori sa ĉlanovima limenog orkestra su takoĊe u toku. Vatrogasna pumpa – kola iduće nedelje stiže sa popravke. Popravku rade Rajić i Korenĉi. Posle toga nam sledi ĉišćenje i farbanje. Redari za pojedine prostorije su odreĊeni. O datumu održavanja te manifestacije naknadno ćemo biti obavešteni.

Ad.3

Da se pojednostavi procedura oko podizanja novca sa bankovnog raĉuna UO je dao svoju saglasnost da i Janoš Koso bude nosilac tog ovlašćenja.

Ad.4

Karolj Andre je podneo iscrpan izveštaj o svom dosadašnjem radu u Zaviĉajnom klubu od 2006 – 2012. godine. Na kraju svog izveštaja je istakao; „da biti ĉlan UO znaĉi, više angažovanja više rada i više obaveza”.

Ad.5

Subotnji sastanak u vezi „poznatih liĉnosti našeg mesta” je otkazan zbog iznenadne bolesti našeg predsednika Borivoja Ćurĉića. Sastanak je odložen za neka bolja vremena.

Ad.6

Predloženo je naknadno štampanje 10+10 zahvalnica, što je jednoglasno prihvaćeno. Ĉlanovi UO koji nisu izmirili ĉlanarinu za 2012. godinu zamoljeni su da to uĉine u skorije vreme.

Pošto se približava vreme štampanja Letopisa za 2011. godinu napravljen je raspored za prikupljanje ĉlanaka. Za krajnji datum dostavljanja tekstova odreĊen je 15. juni tekuće godine.

Pišite nam...

Sadržaj