Dom zdravlja u Novom Bečeju posluje kao samostalna ustanova od dana izdvajanja iz Medicinskog centra Zrenjanin.

Osnivač Doma zdravlja je SO-e Novi Bečej, na osnovu Odluke o osnivanju Doma zdravlja u Novom Bečeju br. 01-06-1-17/91 od 14. juna 1991. godine.

Dom zdravlja čine:

  • Dom zdravlja u Novom Bečeju
  • Zdravstvena stanica u Novom Miloševu
  • Zdravstvena stanica u Kumanu i
  • Zdravstvena ambulanta u Bočaru.

Rad Doma zdravlja organizovan je po organizacionim jedinicama i to:

  • Služba opšte medicine
  • Stomatološla služba
  • Apotekarska služba
  • Specijalistička služba
  • Služba zajedničkih poslova

Teška ekonomska situacija u kojoj se nalazi čitavo društvo i koja nije mimoišla skoro nikoga od nas posebno se odrazila na zdravstvenu zaštitu. Pad životnog standarda ili život na egistencijalnom minimumu neminovno vodi pogoršanju zdravstvenog stanja svih naših građana. Ovome je doprineo i nedostatak najosnovnijih lekova, sanitetskog, zavojnog i ostalog medicinskog materijala. Beleži se nagli porast respiratornih infekcija virusnog porekla posebno u mlađem uzrastu, pogoršanje zdravstvenog stanja kardiovaskularnih bolesnika, dijabetičara, psihijatrijskih bolesnika i radnika sa posebnim uslovima rada. Došlo je do porasta broja kožnih infekcija i vašljivosti zbog pada higijensko-epidemiološkoh uslova življenja.

U ovim teškim uslovima rada poseban akcenat ja dat na preventivni rad i zdravstveno vaspitanje kao momente koji mogu bitno uticati na sprečavanju oboljenja i rano otkrivanje bolesti.

Kućna nega i lečenje je posebno razvijena po principima primarne zdravstvene nege i ima poseban ekonomski i socio-psihološki značaj, jer se bolesni zbrinjavaju u svojoj sredini, pod permanentnim nadzorom odgovarajućih timova zdravstvenih radnika sa aktivnim učešćem članova porodice. U kućnim uslovima sprovodi se nega bolesnika, previjanje rana, permanentna aplikacija lekova, davanje infuzija i citostatika kod malignih i terminalnih stadijuma bolesti. Po potrebi su obavljeni i kontrolni specijalistički pregledi u kući paiijenta.

Pregled broja izvršenih zdravstvenih usluga:

Služba Broj izvršenih usluga Broj korisnika Po korisniku
1. Služba opšte medicine 224.670 28.788 7.81
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece (0-6 godina) 41.806 2.711 15.42
3. Služba zaštite školske dece i omladine (7-18 godina) 29.537 3.608 8.19
4. Služba zaštite žena 12.192 11.923 1.03
5. Specijalistička služba 25.912 28.788 0.90
6. Služba medicine rada 9.017 5.568 1.62
7. Služba zubne zaštite 26.158 28.788 0.91

Dom zdravlja u Novom Bečeju sa zdravstvenim stanicama u Kumanu, Novom Miloševu i zadravstvenom ambulantom u Bočaru obezbeđivao je u toku 1995. godine zdravstvenu zaštitu za blizu 30.000 slanovnika, sa 144 radnika (broj se nije manjao od 1990. godine) od čega 73 medicinskih sestara i tehničara, 2 više medicinske sestre i tehničara, 1 zdravstveni saradnik, 26 lekara opšte prakse, 12 specijalista i 30 nemedicinskih radnika. Pruženo je ukupno 464.475 zdravstvenih usluga, što je za 19% više u odnosu na 1994. godinu.

Obe grane delatnosti organizovano funkcionišu u okviru DD za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo "Jadran". Najznačajniji objekat je hotel "B" katergorije sa 25 dvokrevetnih soba i 4 apartmana. U protekloj godini bilo je 12400 noćenja, što je izuzetan rezultat, i hotel je u toku špica sezone prebukiran.

Gosti su najvećim delom sportske ekipe iz cele države koji ovde dolaze na pripreme. Ukupno su bile 42 ekipe i održano je 226 sportskih utakmica.

Dopunska ponuda je sportska hala, sportski tereni, kao i tiski kej, plaža i priobalje.

Turistička ponuda Novog Bečeja je: Tisa, lov, kulturna zbivanja, parada konja, tragovi istorije.

Najveća turistička atrakcija ove godine je bila Druga revija paradnih konja, održana na Veliku Gospojinu na prostoru između keja i Tise uz učešće 103 zaprege. Po broju učesnika ova smotra je najveća u Evropi.

Tisa nije Novi Bečej, niti je Novi Bečej Tisa, ali jedno bez drugog ne mogu. Uzajamnu ljubav su krunisali kontaktom. Između kuća i reke je najlepše oblikovan prostor u ovom delu sveta. Svake godine se ovde desi nešto novo. O tom novom ne treba brzopleto suditi. Postoje uvek pristupi za staro i za novo. Ljudi su skloni inerciji. No konstatovati se može da je u protekloj godini izgrađen deo plaže u vidu stepenica za ulazak a više za izlazak iz vode i da se plaža definitivno učvrstila na mestu gde je oduvek i bila "ispod manastira". Izgrađeno je 5 montažnih objekata u sklopu plaže sa ponudom koja odgovara nameni.

Duž obale postoji marina sa oko 200 priveza za čamce i brodiće. Pored marine pa sve do stare skele je rezerva za priveze gostujućih plovila. U toku godine bilo je nekoliko takvih, koji predstavljaju početke nautičkog turizma.

20. jula je prošao brod na relaciji Beograd-Segedin sa ciljem da prikupi podatke za nautičku kartu Tise sa svim resursima i turističkom ponudom gradova na njenim obalama.

Od druge polovine jula, pa do kraja septembra Tisu je prekrivala sočivica i drezga umanjujući joj lepotu i atraktivnost za kupanje i pecanje.

Stanje u stočarstvu se iz godine u godinu pogoršava.

Pogoršanje se očituje po više osnova. Broj konja, od završetka drugog svetskog rata, je smanjen sa 3.500 grla na oko 100 grla. Danas je uglavnom zastupljen lipicaner, dok je ranije apsolutno dominirao nonius. Razlog ovakvom velikom smanjenju je mehanizacija u poljoprivredi, koja je zamenila konja. Danas konje drže zaljubljenici, sa napomenom da je držanje istih skupo.

Nije mnogo bolja situacija ni u govedarstvu. Ako se kao polazna osnova za upoređivanje uzme završetak drugog svetskog rata, onda je broj goveda sa oko 3.000 grla pao na oko 600 grla. Veoma mali broj domaćinstava drži krave muzare. Nekada je bilo nezamislivo domaćinstvo koje nije imalo bar 1 ili 2 krave muzare. Uzrok ovakvom stanju je: niske cene, nesiguran otkup mleka, nesigurna prodaja utovljene junadi, isplata sa velikim zakašnjenjem (i do 3 meseca), skupa hrana. Zadnjih 2-3 godine gubitak na mleku i tovnoj junadi se kretao od 10-30 % na svakom litru mleka odnosno kilogramu žive mere.

Pored smanjenja broja, iz godine u godinu i kvalitet goveda je lošiji. Prisutna je neorganizovanost i nezainteresovanost društva, pa samim tim i stočara za poboljšanje kvaliteta.

Svinjarstao je u gotovo istom položaju kao i govedarstvo, sa napomenom da se u svinjarstvu može lakše povećati broj. Pored velikog smanjenja broja svinja, ovde je naročito izražen pad kvaliteta, sa izgledom da bude još izraženiji. Nema programa, a nema ni sredstava da se stanje bar donekle popravi.

U živinarstvu, koje nikada nije, bar u Novom Bčeju predstavljalo značajnu granu u stočarskoj proizvodnji, stanje je još nepovoljnije.

Osnovni razlog je ekonomska nesigurnost pa samim tim i zainteresovanost stočara za držanjem i uzgojem stoke.

Kao drugi, ne manji razlog, je stalna opasnost od pojave zaraznih bolesti domaćih životinja. Protekla godina je bila karakteristična zbog pojave svinjske i živinske kuge u neposrednoj okolini, što je ozbiljno ugrozilo ne samo uzgoj već i promet stoke.

Novi Bečej, nije bio izrazito stočarski orjentisan. Razlog je bio relativno zadovoljavajući kvalitet zemlje tako da je ratarstvo činilo značajniju stavku u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kako se stanje u stočarstvu pogoršavalo tako je ratarstvo dobijalo sve više na značaju. Ovakva orjentacija je loša jer se intenzitet i razvijenost poljoprivrede meri procentualnim učešćem stočarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Strana 1 od 53

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak